Forskningsbasert kompetanseprogram

PREP er en forkortelse for The Prevention and Relationship Enhancement Program, som kan oversettes til forebyggende og forholdsstyrkende program.

Programmet er utviklet av forskere ved Universitetet i Denver, Colorado, USA, og basert på vel 40 års forskning på området samliv og partnersamspill. PREP er dermed det best dokumenterte samlivskursopplegget i verden.

Skape gode samliv

Det er mulig å skape samliv som kan være gode livet igjennom, er PREP-programmets optimistiske hovedbudskap. Det er mulig for par å skape et forhold seg imellom der både parrelasjon og den enkelte utvikles positivt, og der begge har tro på en felles framtid i likeverdige og trygge rammer. I arbeidet for å skape et slikt forhold kan man ta i bruk noen enkle metoder og teknikker. Enkle betyr i denne sammenhengen enkle å forstå, uten at de dermed trenger å være enkle å gjennomføre i det levde livet. Det krever bevisst innsats og vilje fra begge parter.

Forebygge negativ utvikling – styrke det positive i samlivet

PREP er et pedagogisk opplegg som tilbyr praktiske redskaper, ut fra kunnskap om hva som fremmer og hemmer utvikling av gode parrelasjoner. Det har i flere omganger blitt oppdatert og forbedret ut fra nye forskningsfunn. Programmet er utarbeidet for å forebygge at samliv får en negativ utvikling, samt bidra til å snu utviklingen i samliv som er i ferd med å ta en slik vei. Kurset kan dermed være egnet både for par som har det bra sammen og ønsker å gjøre en innsats for at det skal fortsette slik, og for par som sliter med problemer og ønsker å endre samspillet seg imellom.

Ut fra forskningen på PREP har man relativt godt belegg for å si at PREP-programmet virker, dersom parene selv er motiverte for å arbeide med samspillet seg imellom.

PREP kurset er utviklet for å gi kursdeltakere innspill til nye perspektiver på egne samliv, og økt bevissthet om sine bidrag til parrelasjon- og dynamikk. Videre er opplegget ment å gi par konkrete verktøy til å kunne takle sine utfordringer på en hensiktsmessig måte, og møte nye problemer mer konstruktivt når de oppstår. PREP-opplegget forsøker å hjelpe og inspirere par til å tenke annerledes om sine forventninger, oppfatninger, sexliv, kommunikasjon, ja, hele sitt samliv. Det legges til rette for at kursdeltakere kan endre sin atferd og pardynamikk. Dette gjelder først og fremst i retning av en mer konstruktiv og trygg måte å kommunisere og møte hverandre på, men også ved å bli mer opptatt av det som oppleves godt i parforholdet.

Trygghet

Begrepet trygghet står sentralt i PREP. Målet om å bidra til å bygge og styrke trygghet mellom de to i paret, har vært styrende for utvalg av hovedtema og tilnærmingsmåter i PREP-opplegget.  Ifølge PREP-forskerne oppsummerer trygghetsbegrepet de faktorene som ligger til grunn for velfungerende og gode parforhold. Fire ulike former for trygghet løftes frem:

Fysisk trygghet

Dette betyr frihet fra frykt for å bli skadet eller truet. Vi kan omtale dette som en bunnlinjetrygghet. Hvis det foreligger fare for vold i et parforhold, gir det overhodet ikke mening å snakke om dette forholdet som trygt. Vold, trusler og frykt for å bli skadet forekommer i altfor mange samliv. Selv om det ikke gir seg fysiske utslag, har mange problemer med å håndtere og kontrollere følelser som sinne og frustrasjon. Det er særlig farlig å være sammen med en partner som har dårlig selvkontroll eller et overdrevent behov for å kontrollere andre.

Vi ser det som viktig å våge å snakke om vold i kurssammenheng, ikke minst i sammenheng med faresignalet opptrapping. Par som er berørt av vold, eller for den saks skyld rusrelatert eller psykiatrisk problematikk, vil ha behov for veiledning og hjelp som befinner seg utenfor rekkevidde av et pedagogisk program som PREP. Deltakelse på samlivskurs kan dog fungere som en første erfaring med å oppsøke hjelp.

Følelsesmessig trygghet

Dette dreier seg om å være trygg på at man kan være seg selv sammen med den andre – bli sett, hørt og anerkjent for den man er. En trygghet på at den andre vil være der også i de onde dagene, med støtte, omsorg og kjærlighet. Behovet for trygg følelsesmessig tilknytning med partner, kan betraktes som et grunnleggende menneskelig overlevelsesbehov.

Opprivende krangler er en av de vanligste måtene å svekke tilknytningen mellom to partnere på. Tap av tilknytning framkaller særlig sterke fryktreaksjoner. I en slik situasjon har mennesker fra naturens side et valg mellom to muligheter: 1) Angrep – det vil i denne sammenhengen si å bli krevende, klamrende og forfølgende, eller 2) flukt – å trekke seg tilbake i isolasjon, for å beskytte seg selv. På PREP-kurs lærer deltakerne å gjenkjenne disse fryktmønstrene når de trer fram i krangler. De får også opplæring i kommunikasjonsformer som kan hjelpe dem til å håndtere konflikter uten å skade, men tvert imot gi næring til den følelsesmessige trygghet seg imellom.

Forpliktelsestrygghet

Dette er trygghet og visshet om at begge i paret ønsker og gjør en innsats for en framtid sammen. Det er denne formen for trygghet man føler når man kan svare ja på spørsmål som:” Satser du like sterkt på dette forholdet som jeg gjør?”, ”Har du tatt en endelig avgjørelse om at det er oss to?”, ”Kan jeg regne med at du er der for meg også i årene som ligger foran oss?”, ”Ønsker du at jeg skal følge deg i tykt og tynt?”

PREP-forskerne understreker at dette aspektet ved trygghet er helt avgjørende for å utvikle tillit i parrelasjonen. Hvis man ikke vet at både en selv og ens partner er forpliktende engasjert i en felles framtid, er det svært vanskelig å stole på hverandre og finne motivasjon til å ta tak i og løse problemer og utfordringer. Det blir kanskje mer nærliggende å spørre: ”Hvorfor skal jeg jobbe hardt for å få forholdet til deg til å fungere, når jeg ikke vet om du kommer til å være der om seks måneder?”

Sosial trygghet

De tre aspektene ved trygghetsbegrepet som vi nå har nevnt, dreier seg alle om relasjonen mellom de to i paret. Med den fjerde formen for trygghet det pekes på i PREP, løftes blikket og paret betraktes i en større sammenheng. Selv om vi har fokus på å styrke familie- og samliv ved å gi par redskaper til å kommunisere bedre, er det viktig å tematisere at det finnes mange muligheter til å hente støtte utenfra.

Sosial trygghet kan styrkes ved kjenne til eksisterende velferdsordninger- og tilbud som kan være til hjelp i ulike livsfaser og -situasjoner. Ved å oppsøke f.eks. helsestasjon, familiesenter eller fastlege kan man få informasjon og veiledning om hvordan få den støtten man har behov for. Videre er det viktig å styrke de sosiale nettverk man inngår i med slekt, venner, nabolag, kolleger, i fritidsaktiviteter og foreningsliv av forskjellig slag. Mange kan oppleve å føle seg ganske alene som par og i sin kjernefamilie. Vi anbefaler derfor å oppmuntre kursdeltakere til å pleie sosial omgang med andre par og familier, der man kan hjelpe og støtte hverandre.

PREPs tilnærmingsmåte

Det teoretiske utgangspunktet for PREP er kognitiv atferdsteori med innflytelse fra atferdsorientert parterapi. En grunntanke i PREP er at måten samlivspartnerne behandler hverandre på, hvordan de kommuniserer og de holdningene de har til forholdet sitt, er mønstre som kan forandres og forbedres.

Møte problemer konstruktivt

Mange par tror at noe er galt med forholdet deres dersom de har konflikter og problemer. Det trenger ikke stemme. Det å ha konflikter, problemer og utfordringer er helt normalt, også for de som har gode samliv. Når man inngår i nære relasjoner, slipper man ikke unna dette. Det som imidlertid blir vesentlig, er hvordan man sammen håndterer det som oppstår av problemer og konflikter. Dette vil være avgjørende for om man beveger seg i retning av et samliv preget av likeverd, samarbeid og samhold, eller i retning av høyt konfliktnivå og utilfredshet.

PREP er utviklet for å gi kursdeltakere innspill til nye perspektiver på egne samliv, og økt bevissthet om sine bidrag til parrelasjon- og dynamikk. Videre er opplegget ment å hjelpe par til å kunne håndtere de problemene de måtte ha på en hensiktsmessig måte, og møte nye problemer mer konstruktivt når de oppstår. PREP presenterer perspektiver og verktøy som kan være til hjelp for par i deres liv sammen.

Mer av det gode

Selv om man ikke kommer utenom at problemer er noe man kommer til å stå ovenfor og at evne til konflikthåndtering er av avgjørende betydning, er de positive faktorene den viktigste motivasjonen for å leve i parforhold. Det er ikke først og fremst entusiasme for konfliktmestring og problemløsning som får folk til å ønske å inngå og forbli i samliv, men et ønske om fellesskap og vennskap, tilknytning og støtte, delte opplevelser, humor og glede, omsorg, nærhet og intimitet.

PREP vil understreke betydningen av å dyrke de gode sidene ved forholdet, samt inspirere til å bruke mer tid på det man liker å gjøre og oppleve sammen som par. Ved å rette oppmerksomheten mot det som er fint og positivt i et parforhold, kan man bidra til å styrke disse sidene ved relasjonen. Et fokus på det som fungerer og oppleves som positivt og verdifullt, vil kunne være med på å styrke vilje og engasjement til videre innsats for å utvikle parrelasjonen. Dette vil igjen bidra til å styrke og ivareta tryggheten, selve grunnmuren i et parforhold.

Risikofaktorer

Forskning har vist at de samlivene som står i fare for å mislykkes tidlig viser tegn på dårlig konflikthåndtering. Parene har vanskeligheter med å takle problemer og konflikter etter hvert som de oppstår, de klarer ikke å arbeide med problemer som et team, de snakker ikke godt sammen, og de blir stadig styggere mot hverandre. Det settes av mindre tid til kos og hygge, og de slutter å gjøre de tingene som bandt dem sammen i begynnelsen. Den ene eller begge kan begynne å føle den andres nærvær som smertefullt og stressende, heller enn støttende og gledefylt. Vennskapet blir i beste fall et fjernt minne, og framtida blir noe en truer med i krangler: “Hvorfor er jeg egentlig sammen med deg? Jeg tror vi bør skilles.” Hengivenheten og intimiteten blir borte, og man slutter å investere i forholdet. Hvis det nå ikke er noen ytre rammer som holder paret sammen, vil et samlivsbrudd gjerne oppleves som en nærliggende løsning på en vanskelig situasjon. Alternativt forhindrer kanskje forpliktelser eller mangel på bedre alternativer samlivsbrudd, og så forblir man sammen, men utilfreds og ulykkelig.

De tre nøklene

PREP-forskerne har i de siste årene trukket frem prinsipper som er særlig avgjørende og dermed kan betegnes som nøkler når det gjelder å styrke parsamspill- og relasjon.

  1. Ta grep! Ikke la det skure og gå.

Med henvisning til forskning på forpliktelse i samliv, peker Markman og de andre forskerne på at par som aktivt har bestemt seg for at de vil være sammen, og som i fellesskap tar stilling til viktige saker som angår parrelasjonen og bestemmelser basert på dette, generelt har det bedre enn par som lar det skure og gå.

Rådet om å ta grep og aktivt bestemme seg for noe gjelder selvfølgelig for store avgjørelser som valg av partner og om man ønsker å få barn, men har også en verdi på ”mindre” områder i parforholdet. Ved å bestemme seg i fellesskap for hvordan man vil ha det, kan man unngå å gli inn i mønstre eller rutiner man aldri har tatt aktiv stilling til. Aktive valg man har tatt sammen medfører større forpliktelse mht å gjennomføre det man har bestemt.

  1. Gjør det trygt!

Vi har allerede redegjort for hvor avgjørende trygghet er for å ha det godt i et parforhold. De ulike aspektene ved trygghetsbegrepet spiller da selvfølgelig også inn her. Når man bestemmer seg for å ta grep og snakke sammen om et viktig og kanskje vanskelig tema, er det viktig å gjøre dette på en måte som ivaretar fysisk trygghet, ikke skader tilknytningen og bidrar til å styrke viljen til å kjempe for forholdet. Målet med å gi opplæring og trening i tale-lytteteknikken, er å utruste par med et redskap til å kommunisere på en trygg måte.

  1. Gjør din del!

PREP vektlegger den enkelte i parets ansvar for å bidra til positivt, konstruktivt og trygt samspill, både når det gjelder måten man snakker sammen på og andre former for samhandling og -arbeid. For å få til endring i forholdet mellom to mennesker, må begge ta grep for å gjøre sin del. I slikt endringsarbeid er likeverdighet og gjensidig respekt er en forutsetning. Ved å ha fokus på at den andre må endre seg, er det imidlertid risiko for at det vil skje svært lite. Poenget med denne nøkkelen er at hver enkeltperson først og fremst må vurdere hva hun/han kan bidra med og gjøre endringer på til beste for parforholdet, de to individene og eventuelle barn.

PREP-tilbud i Norge

Par som ønsker å delta på PREP-kurs kan finne tilbud om dette på mange steder og i en rekke sammenhenger. Kurs arrangeres som oftest over en helg, men det finnes også kurs som går over flere enkeltkvelder. Det er Modum Bad som har rettighetene til PREP-programmet i Norge. Alle PREP-kurs som holdes her i landet ledes av fagpersoner som er utdannet og sertifisert hos oss.

Oversikt over tilgjengelige kurs finner du på www.prep.no.

Og nå kan du og din partner altså også få tilgang til PREP-programmet gjennom et digitalt kurs – e-PREP. Velkommen!